Reisebetingelsar
Etter påmelding vil den reisende motta faktura fra Knapphus Buss AS. Fakturaen gjelder som billett/reisebevis når hele faktura- beløpet er betalt. Påmeldingen er bindende ved bestilling eller når depositum (dette kan variere i størrelse) er betalt*. I tilfeller der den reisende er hele grupper, f.eks. kor, korps, skoleklasser o.l., avtales depositum i hvert enkelt tilfelle. Hvis ikke annet er anført, er betalingsdato 10 dager etter faktureringsdato. Depositumet trekkes fra når sluttoppgjør foretas. Betalingsdato for restbeløpet er 30 dager før avreise.

I tvilstilfeller kontakt Knapphus Buss As
*) I visse tilfeller blir ikke depositum krevd, f.eks hvis sluttsummen er relativt lav eller hvis reisen bestilles kort tid før avreise. I disse tilfeller er påmeldingen bindende ved bestilling.
Følgende gjelder ved avbestilling:

* Depositum beholdes mer enn 42 dager før avreisedato.

* Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreise beholdes depositum eller et beløp minimum 20% reisens pris.

* Ved avbestilling f.o.m. 14 dager t.o.m. 4 dager før avreise beholder Knapphus Buss AS 50 % av reisens pris.

* Ved avbestilling 3 dager eller mindre før avreisedato, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer, kan opptil 100 % av reisens pris belastes.

Hvis kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike avtaler eller rabatter falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagere.
Dette må bekreftes ved evnt. legeattest med angivelse av sykdom. Legeattesten må være operatøren i hende senest en måned etter at forholdet har inntruffet for at innbetalt beløp refunderes. Den reisende har likeledes rett til å avbestille dersom det inntreffer en hendelse som er av alvorlig og akutt karakter, som den reisende hverken kjente til eller burde ha kjent til, på det tidspunkt da bestillingen ble bindende. Forholdet skal dokumenteres med f.eks. politirapport eller attest fra forsikringsselskap, senest en måned etter at forholdet som påberopes som grunnlag for avbestillingsrett er inntruffet, for å få innbetalt beløp refundert.
Depositum refunderes ikke.
Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet/prospektet. For eventuelle ekstra ytelser betales tillegg. Arrangøren forbeholder seg retten til prisendringer. Prisen som er avtalt vil kunne bli justert dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter, veier eller havner, eller valutakurser som er anvendt ved beregning av prisen for reisen, eller andre omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde ha forutsett.

Den avtalte prisen kan ikke endres de siste 20 dager før avreise. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10 % av den avtalte prisen, kan den reisende annullere hele reisen. Retten til annullering faller bort dersom ikke den reisende gir arrangøren beskjed om at han vil benytte seg av hevingsretten innen 7 dager etter at beskjed om prisforhøyelse er mottatt på hans postadresse.
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Arrangøren skal i tilfeller der det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår eller bør forstå har betydning for den reisende. Arrangøren skal også opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen 3 dager etter at endringsmeldingen er mottatt, mister han retten til heving av kjøpet eller å kreve prisavslag.
Den reisende skal betale det avtalte beløp i hht. de frister som er fastsatt av arrangøren. Vesentlig forsinket betaling anses som mislighold og gir arrangøren rett til å annullere avtalen. Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de lover og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller dennes representanter, herunder ordensbestemmelser som er gitt av det enkelte hotell, transportør eller lignende. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for andre. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling av arrangøren. Er reisen påbegynt, kan den reisende selv pålegges å bære omkostninger ved hjemreisen.
Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller grov uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl. a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.
Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen som pass, visum osv. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige papirer ikke er medbragt. Videre plikter den reisende å ordne opp for seg for ekstraregninger som pådras underveis telefon minibar osv. Dersom dette ikke blir gjort opp underveis og blir belastet Knapphus Buss As, må vi viderefakturere dette mot et gebyr på kr. 100,-.

Den som foretar en bestilling for annen person plikter å forvisse seg om at den reisende kan oppfylle ovennevnte krav.
Arrangøren kan avlyse en reise dersom:

a. Det ikke melder seg nok antall reisende. Avlysning skal meddeles senest 14 dager før avreise.
b. Det inntreffer forhold som han ikke er herre over (force majeure), så som krig, krigstilstand, naturkatastrofe, epidemier, arbeidskonflikter og tilsvarende.
c. Forhold på reisemålet gjør det utilrådelig p.g.a. risiko for reisendes liv og helse.
d. Forholdene på stedet gjør det urimelig å kreve at avtalen blir gjennomført.
Den reisende kan annullere reisen før avreise hvis:

a. Avreisen forsinkes med mer enn 20 % av reisens varighet.
b. Hjemkomsttidspunkt blir vesentlig utsatt.
c. Det på eller i nærheten av reisemålet 14 dager før pakkereisen tar til oppstår krig, krigstilstand, naturkatastrofe, epidemier, eller andre inngripende hendelser, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold vil gjøre seg gjeldende når pakkerisen skal ta til etter avtalen. Ved vurdering av hevningsgrunn, skal det legges vekt på norske myndigheters syn.
d. Prisforhøyelsen er mer enn 10 %
e. Ikke operatøren innen 14 dager før avreise kan garantere avgangen.
f. Det inntreffer andre forhold for vesentlig betydning for turen.
Det foreligger mangler ved reisen dersom den reisende ikke mottar de ytelser som inngår i reisen, eller hvis disse har en dårligere kvalitet enn omtalt. Følgende anses normalt ikke som mangler;
a. Forsinket avgang eller fremskutt reise som arrangøren kan godtgjøre at han ikke er herre over.
b. Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.
c. Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.
Den reisende har rett til å kreve en mangel rettet, dersom dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for den reisende. Arrangøren har rett til å rette mangelen om han tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende. Den reisende kan bare motsette seg slik retting dersom det er rimelig grunn til det.

Den reisende kan kreve dekning av eventuelle utgifter han har hatt ved selv å rette opp mangler, når slike utgifter anses som urimelige.

Dersom den reisende ikke får den avtalte innkvartering, plikter arrangøren snarest å tilby den reisende et alternativ som fremstår som likeverdig eller bedre enn det den reisende har bestilt. Eventuell godtgjørelse (kompensasjon) kan gis selv om økonomisk tap ikke er lidt, dersom mangelen har vært til vesentlig ulempe for kunden. Om mangelen ikke rettes på en tilfredsstillende måte, har den reisende krav på skjønnsmessig prisavslag fastsatt etter mangelens art. Dette gjelder likevel ikke ved force majeure.
Arrangøren plikter å kompensere den reisende det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er en følge av at arrangøren ikke oppfyller sine forpliktelser i avtalen. Kompensasjonsplikten gjelder ikke dersom arrangøren kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides ham, eller noen han har avtalt med skal medvirke til gjennomføringen av reisen, eller at ingen kunne avverge hendelsen. Den reisende plikter å begrense tapet så godt han kan.
Kompensasjon skal gis når kunden har rett til å heve avtalen enten før reisens start – på grunn av vesentlige endringer i avtale- vilkårene i kundens disfavør eller prisøkning som overstiger 10% av den avtalte pris – og beskjed om hevingen er gitt arrangøren innen den fastsatte frist, eller under reisen p.g.a. vesentlige mangler som ikke lar seg rette. Der hvor transporten går med transportmidler som etter spesiallovgivning har begrenset ansvar for skade/tap, er også arrangørens ansvar begrenset tilsvarende.
Hvis det mellom arrangør og reisende oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist
Hvis den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi arrangøren eller formidleren beskjed så snart som mulig om dette. Klager over mangler i forbindelse med overnattingssteder, maten m.v. må såvidt mulig fremsettes straks overfor reisearrangørens representant på stedet (reiseleder, sjåfør e.a.)

Forøvrig må klager være fremsatt senest en måned etter reisens avslutning, med mindre særskilte grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Klager skal fremsettes skriftlig.